• Ngân hàng thưởng Tết
    Cơ chế lương và thưởng Tết đa số các ngân hàng vẫn như cũ, nhưng thực tế lại rất khác...     Năm 2013 đang trôi qua quá nhanh, quá ngắn đối với các chỉ tiêu quá dài đặt ra đầu năm. Dự tính sơ bộ, năm nay có thể trên dưới 90% ngân...